Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Szkoła w latach 1913 - 1939

      Początki szkoły sięgają pierwszych lat dwudziestego wieku, a konkretnie lat 1907-1912 na przestrzeni których funkcjonowały (świadczą o tym zgromadzone w archiwum szkolnym dzienniki katalogi klasyfikacyjne - uczniów kursów handlowych). Na bazie tych kursów decyzją Galicyjskiego Wydziału Krajowego we Lwowie utworzono
w 1913 roku Krajową Szkołę Kupiecką męską.
      Krajowa Szkoła Kupiecka rozpoczęła działalność prosperity miasta i wzmożonego zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę. Pierwszy rok szkolny 1913/1914 zaowocował otwarciem 4 oddziałów:
klasy przygotowawczej, klasy I męskiej i dwóch oddziałów jednorocznego kursu żeńskiego.
Założycielem i właścicielem Szkoły był Galicyjski Wydział Krajowy we Lwowie.

      Pierwsza siedziba Szkoły znajdowała się przy ulicy Dworskiego 14. Po pierwszym roku szkolnym 1913/1914 szkoła w związku z wybuchem I wojny światowej i działaniami wojennymi w mieście musiała zawiesić działalność. Toczące się walki spowodowały, że budynek Szkoły uległ poważnemu zniszczeniu. Na polecenie Wydziału Krajowego po przeprowadzonym gruntownym remoncie wznowiono pracę Szkoły w roku szkolnym 1915/1916.

      Z początkiem roku szkolnego 1917/1918 powstała przy Szkole Kupieckiej męskiej 2 letnia Szkoła Kupiecka żeńska. Powstanie jej poprzedzone było, tak jak w przypadku szkoły męskiej, powstaniem jednorocznych kursów handlowych żeńskich przy Krajowych Szkołach Kupieckich. Szkoła dla dziewcząt miała odmienny program nauczania i od momentu powstania cieszyła się dużym zainteresowaniem.

      W pierwszych latach funkcjonowania szkoły wśród uczniów szkoły dominowali Polacy narodowości żydowskiej (w roku szkolnym 1913/1914 stanowili oni prawie 62 %, w 1915/1916 prawie 36%, w 1916/1917 - prawie 53 %,
w roku szkolnym 1917/1918 prawie 41%). Było to niewątpliwie wynikiem tego, że przez wiele wieków handel pozostawał domeną Żydów, a także przekonania, że jest to zajęcie niegodne chrześcijan.
Jak zauważa pierwszy dyrektor szkoły, Kazimierz Sawicki, migracja za chlebem do innych krajów i zwrócenie uwagi na bogactwo narodów powstałe z handlu i przemysłu spowodowało zmianę postaw Polaków. Fakt ten będzie ulegał stopniowej zmianie co znajduje odzwierciedlenie w dziennikach lekcyjnych. Zapisy świadczą o zwiększaniu się liczby uczniów narodowości polskiej i ruskiej (ukraińskiej).

      Ciekawego materiału dostarcza analiza pochodzenia społecznego pierwszych uczniów. Wyraźnie zaznacza się przewaga dzieci ze środowiska mieszczańskiego - są to dzieci kupców, rzemieślników, robotników kolejowych, rzadziej zarządców dóbr, rolników, nauczycieli, urzędników państwowych i prywatnych.

      Na uwagę zasługuje również fakt, iż szkoła cieszyła się dużym zainteresowaniem dziewcząt.
Stanowiły one w roku szkolnym 1913/1914 - 51,25 %, 1915/1916 - 52,63 %, 1916/1917 - 38,61%, 1917/1918 - 42,54% ogółu uczniów. Jednym z powodów rosnącego zainteresowania szkołą była konieczność podjęcia pracy zarobkowej przez kobiety w sytuacji, kiedy większość zdolnych do pracy mężczyzn żywicieli rodzin znalazła się na froncie. Zdobycie wykształcenia dawało możliwość zatrudnienia. Wojna doprowadziła więc do zmiany tradycyjnego modelu rodziny, w której mężczyzna był głównym żywicielem. Można powiedzieć, że wojna na polu emancypacji kobiet zrobiła więcej niż dziesięciolecia walk sufrażystek o prawa kobiet.

      Oprócz wymienionych typów szkół w ramach Krajowej Szkoły Kupieckiej prowadzono wieczorowe kursy specjalne dla dorosłych z przedmiotów: buchalteria, korespondencja niemiecka, stenografia a także jednoroczne kursy.

Na uwagę zasługuje obowiązująca wówczas skala ocen.
Za postępy w nauce:

Na szczególną uwagę zasługuje ocenianie z zakresu zachowania. Odrębnie oceniano za zachowanie się, za uczęszczanie i za formę zewnętrzną wypracowań pisemnych odpowiednio według skali.

Za zachowanie się:

Za uczęszczanie:

Za formę zewnętrzną wypracowań pisemnych:

      I co na to wszystko dzisiejsi uczniowie?

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!