Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Szkoła w latach 1939 - 2010

      Po dniu 17.09.1939 r. placówka znalazła się pod okupacją radziecką, równocześnie na Zasaniu (okupacja niemiecka) zorganizowano szkołę handlową z polskim językiem wykładowym. Mieściła się ona w budynku
S.S. Benedyktynek, a kierował nią prof. Józef Kupka. Po agresji niemieckiej na ZSRR i zajęciu całego miasta przez Niemców, połączono w czerwcu 1941 r. w/w placówki w jedną szkołę - Państwową Szkołę Handlową.
W warunkach okupacji niemieckiej spełniła ona bardzo ważną rolę - była jedyną szkołą, w której nauczano po polsku, chroniła również młodzież przed wyjazdem na roboty przymusowe do Rzeszy. Po zakończeniu wojny placówka kontynuowała działalność jako Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Handlowe.

      Od tego czasu szkoła przechodziła wiele zmian organizacyjnych, w 1952 r. podzielono ją na:
Technikum Finansowe i Technikum Pocztowe.
W roku szkolnym 1956/57 Technikum Finansowe przekształcono w pięcioletnie Technikum Ekonomiczne,
a w roku następnym utworzono Zasadniczą Szkołę Handlową o specjalności: sprzedawca.
W 1960 r. uruchomiono Technikum Ekonomiczne dla Pracujących, zaś od 1967 r. zaczęto kształcić młodzież
w czteroletnim Liceum Ekonomicznym na podbudowie szkoły podstawowej.
W latach 1971-73 przeprowadzono kapitalny remont budynku szkolnego. W 1971 r. powołano do życia Policealne Studium Zawodowe, w latach 1975-82 istniało w szkole również Średnie Studium Zawodowe.

      W roku 1977 wszystkie szkoły połączono w Zespół Szkół Ekonomicznych, w którego skład weszły:

      W roku 1974 Liceum Ekonomicznemu nadano imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, a od 1977 r. patronuje on całemu Zespołowi. W tym też roku ufundowano sztandar.

      W zakresie poszerzania oferty edukacyjnej, na uwagę zasługuje powołanie z dniem 01.09.1985 Policealnego Studium Administracji Państwowej, a w roku 1991 Policealnego Studium Administracji Samorządowej, w oparciu o autorski program, opracowany przez zespół nauczycieli pod kierunkiem dyrektora mgr Zenona Koszelnika. Uwzględniając potrzeby środowiska, w ramach Policealnego Studium Zawodowego, przez okres
5 lat kształcono w zawodzie: "obsługa ruchu turystycznego".
      W odpowiedzi na oczekiwania absolwentów szkół podstawowych, wprowadzono na kierunku ekonomika
i organizacja przedsiębiorstw specjalność marketing i managament w oparciu o autorskie programy nauczania. Konsekwencją realizacji programów wdrożeniowych było powołanie nowych szkół: Liceum Handlowego, Technikum 4-letniego, zawód: technik eksploatacji pocztowo-telekomunikacyjnej oraz szkół policealnych.

      W 2002 r. powstały szkoły ponadgimnazjalne:

      W ciągu 90 lat swej działalności szkoła zdobyła trwałe miejsce w historii Przemyśla. W szkole znalazło wykształcenie i pracę wiele pokoleń uczniów i nauczycieli. Dla wielu z nich szkoła ta stała się początkiem kariery naukowej czy też menadżerskiej.

      W roku szkolnym 2007/2008 nastąpiło połączenie Zespołu Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu
z Zespołem Szkół Ekonomicznych.
      Od 1.IX.2007 r. obie szkoły funkcjonują jako jeden zespół, pod nazwą Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Przemyślu przy ul. Dworskiego 25.
Dyrektorem szkoły jest p. mgr Adam Winiarski.

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!