Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Konkurs na logo Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu

      Zapraszamy do udziału w konkursie na logo Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu.

REGULAMIN KONKURSU

ORGANIZATOR
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

PRZEDMIOT KONKURSU
Wybór znaku graficznego identyfikującego Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Przemyślu. Logo będzie miało zastosowanie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych, korespondencyjnych PBW,
w tym m.in. na plakatach, ulotkach, papierze firmowym czy innych drukach wydawanych przez bibliotekę
oraz na stronie internetowej.

CELE KONKURSU
      - zapoznanie społeczności lokalnej z działalnością Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu,
      - współuczestnictwo dzieci i młodzieży w tworzeniu wizerunku PBW,
      - zachęcenie uczniów do samodzielnej twórczej realizacji własnych pomysłów artystycznych.

UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PRACY
Prace są realizowane indywidualnie w dowolnej technice graficznej lub malarskiej o rozmiarach maksymalnych A4.
Każda praca powinna być opisana w następujący sposób:
      Imię, nazwisko
      Nazwa i adres szkoły, klasa
      Telefon kontaktowy

TERMIN I MIEJSCE DOSTARCZANIA PRAC
Prace należy składać do dnia 31 grudnia 2008 roku w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Przemyślu przy ul. Śnigurskiego 10-12.

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
      - inspiracja działalnością Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu,
      - wywoływanie pozytywnych skojarzeń,
      - łatwość rozpoznawania i zapamiętywania logo,
      - oryginalność,
      - czytelność w różnych skalach niezależnie od sposobu powielania,
      - funkcjonowanie w wersji czarno-białej.

JURY
Skład Jury powołuje Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu. Jury dokonuje oceny prac konkursowych zgodnie z wyznaczonymi kryteriami i wskazuje najlepsze prace oraz zwycięskie logo.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 stycznia 2009 roku na stronie internetowej PBW oraz na łamach lokalnej prasy. Zwycięzca zostanie powiadomiony telefonicznie.

NAGRODY
      - nagrody rzeczowe dla autorów najlepszych pomysłów ufundowane przez Pedagogiczną Bibliotekę
        Wojewódzką w Przemyślu,
      - wyróżnienie najlepszych pomysłów prezentacją na wystawie pokonkursowej w PBW oraz na stronie
        internetowej,
      - dyplomy za udział dla każdego uczestnika konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zastrzega sobie prawo doboru dodatkowej kategorii, w której będzie dokonywana ocena prac (wieku autorów, formy itp.) w zależności od ilości i jakości zgłoszonych prac celem podniesienia rzetelności ich oceny przez jurorów.
Wszystkie prace zgłoszone do konkursu wraz z prawami autorskimi przechodzą na własność PBW w Przemyślu.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu zastrzega sobie prawo do wyłącznego, nieograniczonego używania logo zwycięzcy konkursu do celów statutowych biblioteki.

Więcej informacji o Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Przemyślu: www.przemysl.pbw.org.pl

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!