Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Międzynarodowa Olimpiada Przedmiotowa - finał w Brukseli


      Europejska Olimpiada Społeczno-Prawna - VI edycja 2010 / 2011 r.

Europejska Olimpiada Społeczno-Prawna jest olimpiadą przedmiotową powołaną wspólnie przez:
      - Oddział Warszawski Zrzeszenia Prawników Polskich,
      - Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie,
      - Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
Instytucje te są także organizatorami Olimpiady, przy współudziale środowisk akademickich i zawodowych działających w sprawach edukacji społeczno-prawnej, a także podmiotów i zajmującymi się problematyką prawa unijnego. Olimpiada jest organizowana w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Prawo do udziału w Olimpiadzie przysługuje uczniom klas maturalnych oraz przedmaturalnych, ale mogą również uczestniczyć - uczniowie niższych klas.

Zawody Olimpiady są trójstopniowe
      a) zawody I stopnia - etap badawczy
      b) zawody II stopnia - etap warszawski
      c) zawody III stopnia - finał europejski

Założenia Olimpiady.

  1. Wiedza z zakresu nauki o społeczeństwie, podstawach prawa polskiego i europejskiego jest nie tylko centralnym dobrem poznawczym, ale stanowi merytoryczną podstawę podejmowania racjonalnych decyzji
    w życiu, stając się niezbędnym elementem kształtowania kariery zawodowej wielu młodych Polaków.
    Od 1 maja 2004 r. każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej jest także obywatelem zjednoczonej Europy. Fundamentem, autentycznej wspólnoty jest komplementarna integracja osób fizycznych, prawnych, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych mających siedzibę w jednym z krajów europejskich. Warunkiem skuteczności owej integracji jest znajomość podstawowych zasad funkcjonowania społeczeństw w określonych ramach prawnych. Zrozumienie reguł funkcjonowania instytucji europejskich stwarza możliwości osobistego rozwoju, znajdowania miejsc pracy w całej Europie. A zatem aby osiągnąć osobisty sukces wykraczający poza granice danego kraju należy wiedzieć jak to uczynić stosując procedury i zdobywając kwalifikacje adekwatne do potrzeb instytucjonalnych organów europejskich. Warunek ten dotyczy także właściwego funkcjonowania
    w instytucjach polskich, choćby z uwagi na fakt, że prawo europejskie ma nadrzędny charakter nad polskim porządkiem prawnym.
  2. Badania socjologów wykazują u Polaków niski poziom wiedzy społeczno-prawnej nie tylko w europejskim
    ale i polskim wymiarze. Jedną z metod, aby to zmienić jest propagowanie w środowisku uczniów szkół średnich fundamentalnej wiedzy o Europie, polskim systemie społeczno -prawnym, podstawowych prawach człowieka. Te wszystkie względy sumujące się logicznie i funkcjonalnie uzasadniają konieczność przeprowadzenia Europejskiej Olimpiady Społeczno - Prawnej. Organizatorzy Olimpiady mają nadzieję, że decyzja wzięcia w niej udziału zmobilizuje zainteresowanych uczniów do przyswojenia sobie tej tak ważnej wiedzy.

Cele Olimpiady.
Podstawowymi celami Olimpiady są:
      a) propagowanie idei Wspólnoty Europejskiej,
      b) kształtowanie świadomości młodych osób poprzez przyswojenie praktycznej wiedzy o społeczeństwie
          i zasadach prawnych,
      c) poznanie możliwości osobistego rozwoju i racjonalnej kariery zawodowej prawnika w Polsce i innych
          państwach Unii Europejskiej,
      d) dobre przygotowanie na kierunki studiów o profilu -administracyjno-prawnym oraz na kierunek:
          stosunki międzynarodowe,
      e) kształtowanie wartości wychowawczych,
      f) stworzenie motywacji dla zainteresowania uczniów problematyką społeczno-prawną,
      g) stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej
      h) kierunku społeczno-prawnym,
      i) kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy o prawie i Unii Europejskiej,
      j) stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień.

Etap I - Badawczy.
I etap EOSP polega na napisaniu pracy konkursowej w formie eseju na jeden z trzech tematów:
      Temat I - Unia Europejska na tle innych organizacji o charakterze integracyjnym.
      Temat II - Przyszła ewolucja świata jednobiegunowego.
      Temat III - Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej.

Uczniowie zainteresowani udziałem w VI Edycji Europejskiej Olimpiady Społeczno - Prawnej proszeni są
o zgłaszanie się do nauczyciela przedmiotów prawniczych w ZSE - mgr Beaty Damaszko - koordynatora
ds. olimpiady.

Tekst: mgr Beata Damaszko (informacje pochodzą ze strony www.ewspa.edu.pl)

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!