Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej 2009

      W roku szkolnym 2009/2010 zostanie przeprowadzona XXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej.
Hasło przewodnie bieżącej edycji to "Wahania koniunktury a rozwój gospodarki".

Aktualnie kwestie związane z cyklicznością procesów wzrostu i rozwoju gospodarki nabierają szczególnego znaczenia z uwagi na symptomy globalnego spowolnienia gospodarczego.

Problem trwałego wzrostu i rozwoju gospodarczego dotyczy większości krajów świata. Współcześnie jest on również podstawowym wyzwaniem dla polityki gospodarczej. Wahania koniunktury i towarzyszące im fluktuacje tempa wzrostu gospodarczego nie są czymś wyjątkowym w gospodarce. Cykliczność wzrostu gospodarczego obserwowana jest przez ekonomistów już od kilku stuleci. Badania nad tym zjawiskiem zaowocowały licznymi teoriami, które próbują wyjaśnić procesy zachodzące w gospodarce. Są one o tyle ważne, bo na ich podstawie możliwe jest prognozowanie najważniejszych parametrów rozwoju społeczno-gospodarczego.

Zmiany tempa wzrostu gospodarczego silnie oddziałują na wszystkie podmioty w gospodarce. Wahania koniunktury determinują nie tylko sytuację na rynku pracy (m.in. stopa bezrobocia), ale także na rynku finansowym.
Wpływa to na decyzje gospodarstw domowych w zakresie wielkości konsumpcji i oszczędności. Powszechny wzrost poziomu życia, jakiego doświadczyły kraje wysoko rozwinięte w ostatnich dwóch stuleciach, nie byłby możliwy bez wzrostu gospodarczego.

Wahania koniunktury determinują również zachowania przedsiębiorstw - poczynając od zmian w poziomie zapasów, poprzez stopień wykorzystania czynników wytwórczych, na rozmiarach nowych inwestycji kończąc.
Należy przy tym pamiętać, że zmienność otoczenia biznesowego, choć niektóre przedsiębiorstwa prowadzi do bankructwa, dla innych stanowi wyzwanie - możliwość wejścia na rynek i rozwoju.

Cykliczność procesów ekonomicznych wpływa w końcu na międzynarodową konkurencyjność poszczególnych gospodarek. Pojawiające się kryzysy walutowe, finansowe czy zadłużeniowe, często na dziesięciolecia, określają sytuację podmiotów rynkowych w poszczególnych krajach, a zwiększanie się stopnia powiązań w gospodarce światowej sprzyja transmisji impulsów koniunkturalnych.

Pomimo, że w ostatnich kilkudziesięciu latach obserwuje się złagodzenie amplitudy wahań koniunkturalnych,
w tym skrócenie czasu trwania recesji, wciąż aktualne pozostaje pytanie o możliwość wpływu państwa na krótko-
i długookresowe tempo wzrostu gospodarczego, a także skuteczność polityki antycyklicznej. Osiągnięcie pozytywnych efektów zależy od właściwego doboru instrumentów polityki gospodarczej, która powinna łączyć elementy stabilizujące i prowzrostowe. Nie jest to zadanie łatwe w coraz silniej zglobalizowanej gospodarce światowej. W tych warunkach niektórzy ekonomiści odrzucają założenie o możliwości kształtowania przez państwo dynamiki procesów gospodarczych, podkreślając że przyczyn cykliczności należy szukać w cechach (istocie) gospodarki rynkowej. Niektórzy z nich wskazują, że źródła kryzysów gospodarczych są skutkiem działalności państwa, inni natomiast na impulsy płynące z sektora zagranicznego i wymianę międzynarodową.

Osoby chętne do udziału w olimpiadzie proszone są o kontakt z panią Magdaleną Wantuch.

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!