Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej 2011/2012 zawody okręgowe - 13.I.2012 r.


      13 stycznia 2012 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu odbyły się zawody okręgowe Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej. Zespół Szkół Ekonomicznych w Przemyślu reprezentował uczeń kl. III a/TE Adrian Włoch pod opieką merytoryczną Beaty Damaszko - nauczyciela przedmiotów zawodowych.

      Inicjatywa zorganizowania Olimpiady powstała w Instytucie Europeistyki na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

      Celem tego przedsięwzięcia jest rozwijanie wiedzy uczniów na temat historii i współczesności Unii Europejskiej oraz kształtowanie uczucia poszanowania dla dziedzictwa historycznego i kulturowego Europy. Zamierzeniem Olimpiady jest zachęcenie uczniów do rozwijania umiejętności indywidualnego poszukiwania informacji na temat Unii Europejskiej i państw członkowskich, w tym samodzielnego, świadomego i selektywnego korzystania z bogatego strumienia informacji, szczególnie przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych. Uczestnictwo w olimpiadzie pozwoli uczniom na konfrontację własnych wiadomości i umiejętności z rówieśnikami.

      Jest to olimpiada tematyczna, związana z problematyką przekrojową jaka niesie ze sobą integracja europejska. Uczniowie powinni orientować się we współczesnych procesach i zjawiskach społeczno-politycznych. Podstawowym źródłem informacji o wymaganiach merytorycznych Olimpiady jest program publikowany na stronie internetowej. W każdej z edycji Olimpiady program podzielony jest na część stałą oraz na część związaną
z tematyka specjalną każdej z edycji, tj. 2011/2012 pod hasłem "Polska Prezydencja w UE".

I. Program stały Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej:
Zawody szkolne:
Unia Europejska:

Zawody okręgowe - zakres wymagany na zawodach szkolnych oraz:

Zawody centralne - zakres wymagany na zawodach szkolnych oraz okręgowych, a także:

II. Program zmienny, związany ze specjalną tematyką edycji Olimpiady. Edycja 2011/2012 pod hasłem "Polska Prezydencja w Unii Europejskiej"
Geneza i rozwój Prezydencji:

      Na wszystkich etapach Olimpiady obowiązuje znajomość literatury, corocznie aktualizowanej i publikowanej. Źródłem informacji o współczesnych wydarzeniach w kraju i na świecie jest ponadto publicystyka prasowa oraz radiowo-telewizyjna. Obowiązuje znajomość problemów podejmowanych na łamach prasy o zasięgu krajowym
i międzynarodowym.

      Wykaz zalecanych podręczników:

      Olimpiadę patronatem objęli: Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej - Radosław Sikorski., Marszałek Województwa Lubelskiego - Krzysztof Hetman oraz Posłowie do Parlamentu Europejskiego: Profesor Lena Kolarska-Bobińska oraz Profesor Mirosław Piotrowski. Olimpiada współfinansowana jest ze środków pozyskanych z dofinansowania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Tekst, zdjęcia: mgr Beata Damaszko - nauczyciel przedmiotów zawodowych (informacje na temat zagadnień Olimpiady pochodzą ze strony organizatora http://www.kul.pl/olimpiada-wiedzy-o-integracji-europejskiej,13876.html)

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!