Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie
organizowana pod patronatem Ministra Sprawiedliwości

 

      24 listopada 2010 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Przemyślu odbył się I stopień "Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie", organizowanej przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Przemyśl - Rzeszów.

      I etap polegał na rozwiązaniu 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru w czasie 60 minut, a do drugiego etapu kwalifikowały się osoby, które uzyskały min. 30 punktów.
      W naszej szkole w Olimpiadzie uczestniczyło 46 uczniów, a 28 zakwalifikowało się do II etapu.
Najwyższy wynik w szkole uzyskały uczennice klasy III a / TE:
      Paulina Pomykalska (43/50 p.) oraz Wioletta Humeniuk (40/50 p.).

      Klasy III a i III b były najliczniej reprezentowane na Olimpiadzie, ale wśród uczestników nie zabrakło też młodzieży z kl. III d / LP, kl. II d / LP, kl. III c / TA, kl. II a / TE, kl. II b / TE, kl. II c / TH, kl. I a / TE, kl. I b / TE oraz kl. I c / TH. Tak liczna grupa uczniów miała możliwość uczestnictwa w Olimpiadzie dzięki zaangażowaniu nauczyciela przedmiotów zawodowych mgr Beacie Damaszko, przy wsparciu ze strony Dyrekcji i innych nauczycieli.

      Celem interdyscyplinarnej "Ogólnopolskiej Olimpiady o Państwie i Prawie" organizowanej przez WSPiA Przemyśl-Rzeszów jest szerzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy z zakresu szeroko pojmowanej problematyki dotyczącej m.in. państwa, prawa, w tym - konstytucyjnego, zasad i procedur demokratycznych, Unii Europejskiej, Praw Człowieka. Podnoszenie świadomości prawnej młodzieży, kształtowanie postaw praworządności
i szacunku dla prawa, propagowanie kultury prawnej, poszerzenie wiedzy prawniczej i obywatelskiej młodzieży. Rozwijanie kompetencji obywatelskich poprzez poznawanie mechanizmów funkcjonowania demokratycznego państwa i form udziału obywateli w życiu publicznym. Utrwalenie wiedzy o prawach i wolnościach człowieka i środkach ich ochrony. Pogłębianie znajomości zasad i sposobu działania organów władzy publicznej. Uświadomienie roli społecznej i funkcji mediów, znaczenia pluralizmu politycznego i kulturowego, zadań samorządu terytorialnego, partii politycznych i innych zrzeszeń obywateli. Kształtowanie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim.

      Założeniem Organizatorów Olimpiady jest, aby tego rodzaju wydarzenie stało się dla uczniów okazją do pogłębienia wiedzy z tej sfery życia społecznego, dzięki której uczeń będzie: dostrzegał problem, proponował model jego rozwiązania, formułował samodzielnie wnioski, propagował postawy obywatelskie właściwe dla osoby, która posiada wszechstronne wykształcenie w tym zakresie.

      Problematyka, z jaką styka się uczestnik Olimpiady dotyczy różnych dziedzin życia społecznego, politycznego
i ustrojowego.

      Z zakresu wiedzy o Państwie uczestnik Olimpiady musi wykazać się wiedzą dotyczącą m.in. znajomości podstaw ustroju RP, zasad i procedur demokratycznych oraz wykazać się umiejętnością wyjaśniania złożoności zjawisk politycznych, społecznych i kulturowych zachodzących zarówno w Polsce, jak i Europie i świecie.

      Kolejną dziedziną znajdującą się w zakresie tematycznym Olimpiady jest znajomość instytucji życia publicznego. Dotyczy to m.in. działalności partii politycznych, instytucji rządowych, roli samorządów, organizacji pozarządowych, mediów. Uczeń, przygotowując się do Olimpiady, zdobywa wiedzę na temat np. roli debaty politycznej, parlamentu, analizuje przyczyny sporu między poszczególnymi grupami społecznymi, rozróżnia zadania instytucji centralnych, dostrzega rolę samorządu lokalnego, analizuje i ocenia obiektywizm mediów.

      Kolejną ważną dziedziną, z którą uczestnik Olimpiady musi się zaznajomić jest prawo oraz zasady funkcjonowania instytucji wymiaru Sprawiedliwości. Uczestnik musi wiedzieć np. czym różnią się normy prawne
od norm obyczajowych czy religijnych, jakie są różnice między prawem cywilnym, karnym i administracyjnym,
na czym polega niezawisłość sędziów.

      Uczestniczy Olimpiady muszą powyższą wiedzę poszerzyć o wiedzę z zakresu: analityczne porównanie polskiego systemu państwowego, politycznego, kulturowego z systemami zaproponowanymi w innych krajach
(Unia Europejska, świat). Od uczestnika Olimpiady oczekuje się wskazania różnic, analizy innych rozwiązań
(np. ustrojowych), rozpoznawania najważniejszych cech kulturowych charakteryzujących daną społeczność, analizy konfliktów (zbrojnych lub społecznych).

      Wśród tematyki, która pojawia się podczas Olimpiady ważną rolę odgrywają także "prawa człowieka". Uczestnik przygotowując się do Olimpiady musi sięgnąć także po tę sferę wiedzy, co ma wpływ na jego wrażliwość w tym zakresie. Uczeń wykazuje się zatem wiedzą zarówno dotyczącą prawa ucznia, jak i praw, które przysługują mniejszościom narodowym czy religijnym.

Tekst: mgr Beata Damaszko - nauczyciel opiekun Olimpiady ( informacje: cele i założenia Olimpiady pochodzą
ze strony organizatora www.olimpiada.wspia.eu ).

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!