Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

VIII edycja Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej

      16 października 2009 r. odbyły się eliminacje szkolne VIII edycji Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pod hasłem OBYWATEL W UNII EUROPEJSKIEJ.

Patronat honorowy nad Olimpiadą objął Przewodniczący Parlamentu Europejskiego p. Jerzy Buzek.

      Uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych p. Beaty Damaszko wzięli udział
w Olimpiadzie. Do zawodów okręgowych zakwalifikowała się uczennica klasy II b Sylwia Adamska.
Serdecznie gratulujemy !!!

      Celem Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej organizowanej przez Akademię Humanistyczną im. A. Gieysztora w Pułtusku jest rozbudzenie zainteresowań uczniów problematyką integracji kontynentu, a także życiem społecznym, politycznym oraz gospodarczym kraju i świata. Założeniem organizatorów jest upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o integracji europejskiej.

      Tematyka zawodów jest szersza niż program przedmiotów szkolnych.
Uczestnicy powinni wykazać się nie tylko umiejętnością samodzielnego przyswajania wiedzy wykraczającej poza wymogi szkolne, ale także zdolnością do indywidualnego dokonywania analiz na podstawie posiadanych wiadomości.

      Uczniowie biorący udział w Olimpiadzie powinni orientować się we współczesnych procesach i zjawiskach społeczno-politycznych, mieć opanowaną wiedzę przewidzianą w programie szkolnym z zakresu przedmiotów merytorycznie związanych z tematyką Olimpiady (wiedza o społeczeństwie, historia najnowsza, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości, filozofia, geografia, itp.) oraz wiadomości określone programem Olimpiady.

      Program Olimpiady ma charakter interdyscyplinarny.
Zawodników przystępujących do udziału w Olimpiadzie na wszystkich jej etapach obowiązuje znajomość literatury zalecanej przez Komitet Główny oraz podręczników do przedmiotów związanych tematycznie z problematyką Olimpiady. Źródłem informacji o współczesnych wydarzeniach w kraju i na świecie jest ponadto publicystyka prasowa oraz radiowo-telewizyjna o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!