Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

XXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

      W roku szkolnym 2007/2008 zostanie przeprowadzona XXI Olipiada Wiedzy Ekonomicznej (OWE). Hasło przewodnie bieżącej edycji to "Gospodarstwo domowe - wymiar społeczno-ekonomiczny".

      Gospodarstwa domowe są podstawowym uczestnikiem rynku. To ich decyzje ekonomiczne warunkują przebieg wszelkich procesów realnych w gospodarce; z jednej strony są bowiem dostarczycielami usług czynników wytwórczych dla przedsiębiorstw, z drugiej zaś - nabywcami dóbr i usług konsumpcyjnych. W ten sposób gospodarstwa domowe określają wielkość i strukturę produkcji w skali makroekonomicznej. Praca ludzka i wiedza, którą uosabiają ludzie - członkowie gospodarstw domowych, stanowi podstawowy czynnik procesów wzrostowych
i rozwojowych każdej gospodarki.

      Mając na względzie powyższe Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zamierza wyeksponować
w pytaniach XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zagadnienia dotyczące:

      Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

      Pytania o charakterze ogólnym (przekrojowym) w części pisemnej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej będą koncentrować się wokół problematyki związanej z hasłem jej XXI edycji, przy jednoczesnym uwzględnieniu głównych części programu Olimpiady pt. "Teoria i praktyka gospodarowania", a mianowicie:

      Pytania testowe będą odzwierciedlać całą problematykę zawartą w programie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pt. "Teoria i praktyka gospodarowania", z uwzględnieniem zagadnień przedstawionych w literaturze zalecanej
w przygotowaniach do Olimpiady.

      Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej ma charakter III stopniowych zawodów, przy czym zawody I i II stopnia (szkolne i okręgowe) będą oparte na egzaminie pisemnym, natomiast zawody III stopnia (centralne) zarówno na egzaminie pisemnym, jak i ustnym.

      Szczegółową strukturę pytań oraz punktacji odpowiedzi w zawodach poszczególnych stopni Olimpiady przedstawia poniższa tabela:

Zawody I stopnia (szkolne):

- pytanie o charakterze ogólnym (przekrojowym), wybierane spośród 2, nawiązujące do hasła OWE, ale uwzględniające wymiar regionalny, lokalny

20 pkt.
- zadanie z podstaw mikro- lub makroekonomii
10 pkt.
- 35 pytań testowych jednokrotnego wyboru (po 2 pkt. każde)
70 pkt.
Razem:
100 pkt.
Zawody II stopnia (okręgowe):
- pytanie o charakterze ogólnym (przekrojowym) nawiązujące do hasła OWE
20 pkt.
- pytanie sprawdzające rozumienie tekstu lub artykułu podanego na zawodach (lub kilku artykułów), tematycznie powiązanego z hasłem OWE
10 pkt.
- zadanie sprawdzające umiejętność korzystania z danych statystycznych
10 pkt.
- 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru (po 2 pkt. każde)
60 pkt.
Razem:
100 pkt.
Zawody III stopnia (centralne):
egzamin pisemny:
- pytanie o charakterze ogólnym (przekrojowym) nawiązujące do hasła OWE
20 pkt.
- pytanie, wybierane spośród 2-3, uwzględniające preferencje sponsora
10 pkt.
- zadanie analityczne sprawdzające umiejętność interpretacji zjawisk i tendencji obserwowanych w gospodarce
10 pkt.
- 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru (maksymalnie po 2 pkt. każde, pumktowanych według zasady: 0-1-2 pkt.)
60 pkt.
Razem:
100 pkt.
egzamin ustny:
W ramach części ustnej zawodów uczestnicy zakwalifikowani do tych egzaminów:
- odpowiadają na jedno dwuczłonowe pytanie (teoretyczno-praktyczne)
20 pkt.
- prezentują wskazany przez jury jeden z 3 wcześniej zadanych tematów (tematy te zostają podane uczestnikom zawodów centralnych przed ich rozpoczęciem)
12 pkt.
Razem:
32 pkt.
Razem egzamin pisemny i ustny
132 pkt.

Kalendarium XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

do 30 września 2007 r.
powiadomienie przez szkoły właściwego Komitetu Okręgowego o przystąpieniu do Olimpiady i podanie liczby uczestników I stopnia (szkolnych)
5 listopada 2007 r.
zawody I stopnia (szkolne) - rozpoczęcie zawodów o godz. 9.00
do 12 listopada 2007 r.
przekazanie przez szkoły do Komitetu Okręgowego najlepszych prac z zawodów
I stopnia (szkolnych)
do 30 listopada 2007 r.
przekazanie uczestnikom Olimpiady przez Komitety Okręgowe zawiadomień
o zakwalifikowaniu do zawodów II stopnia (okręgowych)
5 stycznia 2008 r.
zawody II stopnia (okręgowe) - rozpoczęcie zawodów o godz. 11.00
do 21 stycznia 2008 r.
przekazanie przez Komitety Okręgowe do Komitetu Głównego prac z zawodów
II stopnia (okręgowych), które uzyskały co najmniej minimum punktów ustalone przez Komitet Główny
do 8 lutego 2008 r.
przekazanie uczestnikom Olimpiady przez Komitet Główny zawiadomień
o zakwalifikowaniu do zawodów III stopnia (centralnych) wraz z informacjami dotyczącymi przebiegu tych zawodów
8 i 9 marca 2008 r.
zawody III stopnia (centralne)
9 marca 2008 r.
ogłoszenie listy laureatów Olimpiady
do 12 czerwca 2008 r.
uroczyste spotkanie z laureatami Olimpiady, ich nauczycielami, dyrektorami szkół oraz sponsorami - wręczenie dyplomów, zaświadczeń i nagród

Nagrody

      Laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są przyjmowani na wiele wyższych uczelni z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Część uczelni stosuje również preferencje dla finalistów Olimpiady.
      Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista. Zwolnienie z egzaminu zawodowego jest równoznaczne
z uzyskaniem najwyższego wyniku.
      Dodatkowo laureaci, ich nauczyciele oraz szkoły, które uzyskały najlepsze wyniki w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej otrzymują corocznie atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów Olimpiady m.in.: nagrody pieniężne, stypendia naukowe, wyjazdy zagraniczne oraz szereg nagród rzeczowych.
      Ponadto, w ramach zawodów III stopnia przeprowadzany jest dodatkowy konkurs o nagrodę specjalną. Nagroda ta przyznawana jest głównie za prezentację zdolności praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej. Tematyka tego konkursu określana jest corocznie przez sponsora nagrody specjalnej. W dwóch ostatnich edycjach Olimpiady tematyka konkursu dotyczyła ryzyka i ubezpieczeń gospodarczych.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!