Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

XXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

      W roku szkolnym 2008/2009 została przeprowadzona XXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej.
Myśl przewodnia bieżącej edycji to „Środowisko naturalne w procesie gospodarowania”.
Patronat honorowy nad XXII Olimpiadą objął Minister Środowiska Pan prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki.

Temat ten został wybrany nieprzypadkowo, ponieważ współcześnie kwestie związane ze środowiskiem naturalnym nabierają szczególnego znaczenia dla rozwoju gospodarki.

Środowisko naturalne jest istotnym zasobem w procesie gospodarowania. Jego rolę można rozpatrywać w wielu aspektach, co znajduje swoje odzwierciedlenie we współczesnych kierunkach badań ekonomicznych.

      Z jednej strony poszukiwane są warunki optymalnego wykorzystania zasobów i walorów środowiska przyrodniczego, niezależnie od tego czy są one odnawialne czy nieodnawialne. Odrębnym problemem jest efektywność ekonomiczna nakładów na ochronę środowiska (poprzez pomiar społecznych i prywatnych kosztów), jak również określenie znaczenia celów ekologicznych w strategiach podmiotów gospodarczych.
Za ciągle otwarte można uznać pytanie o wzajemne relacje kryteriów ekologicznych i ekonomicznych
w przedsięwzięciach gospodarczych. Ponadto należy pamiętać, że środowisko naturalne stanowi ważny element
w procesie zaspokajania potrzeb gospodarstw domowych i w ostatnich latach, poprzez edukację ekologiczną, nabiera szczególnego znaczenia. W aspekcie makroekonomicznym środowisko naturalne jest niezmiernie istotnym czynnikiem w procesie wzrostu gospodarczego. Zajmuje ono kluczowe miejsce w koncepcji trwałego
i zrównoważonego rozwoju oraz ekorozwoju. W powyższym aspekcie szczególnie istotne jest poszukiwanie sposobu rozwiązania problemu wyczerpujących się bogactw naturalnych i związanych z nim kryzysów na rynkach światowych.

      Z drugiej strony należy również pamiętać, że mechanizm rynkowy często nie potrafi samodzielnie uporać się
z negatywnym wpływem gospodarczej działalności człowieka na środowisko naturalne. W przeciwdziałaniu negatywnym efektom zewnętrznym ważną rolę odgrywa państwo, które nie tylko chroni środowisko przyrodnicze, ale także zapewnia możliwość utrzymania jego równowagi w długim okresie. Współcześnie polityka państwa odchodzi od tradycyjnie pojmowanej ochrony środowiska na rzecz próby dostosowania celów gospodarczych do możliwości, które stwarza środowisko. Na tym tle powstaje pytanie o zakres ingerencji państwa w mechanizm rynkowy oraz dobór odpowiednich instrumentów w korygowaniu pojawiających się błędów rynku. Skoro jakość środowiska naturalnego uznawana jest za dobro publiczne, to musi ono znaleźć się wśród priorytetów polityki państwa. Wymaga to kompleksowego podejścia do rozwiązywania tego problemu poprzez kształtowanie ładu ekologicznego, społecznego, ekonomicznego, przestrzennego i instytucjonalno-politycznego. W tym względzie duża rola przypisywana jest instytucjom państwowym, które prowadzą nowoczesną politykę ekologiczną państwa
i umożliwiają dostosowanie do standardów oraz norm Unii Europejskiej.

Pytania opisowe o charakterze ogólnym (przekrojowym) w części pisemnej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej koncentrowały się wokół problematyki związanej z myślą przewodnią jej XXII edycji.

Pytania testowe odzwierciedlały całą problematykę zawartą w programie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
z uwzględnieniem zagadnień przedstawionych w literaturze zalecanej w przygotowaniach do Olimpiady.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej ma charakter III stopniowych zawodów, przy czym zawody I i II stopnia
(szkolne i okręgowe) są oparte na egzaminie pisemnym, natomiast zawody III stopnia (centralne) zarówno
na egzaminie pisemnym, jak i ustnym.

W etapie szkolnym olimpiady wzięło udział 11 uczniów:
• Agnieszka Koptyńska IVa
• Ewa Janicka IVa
• Katarzyna Kwolek IVa
• Joanna Rzadkowska IVa
• Sylwia Daź IVb
• Anna Pacanowska IVb
• Justyna Skowron IVb
• Sylwia Kwolek IIa
• Brzezowski IIa
• Mateusz Woś IIa
• Radymski Wojciech IIa

Agnieszka Koptyńska, Ewa Janicka i Joanna Rzadkowska zakwalifikowały się do etapu okręgowego i będą reprezentowały naszą szkołę 8 stycznia 2009 w Rzeszowie. Serdeczne gratulacje! :)

Tekst, zdjęcia: Magdalena Wantuch

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!